C C C C A+ A A- X

Често задавани въпроси   Нерядко се случва лице, което има задължение към другиго, да предприеме действия за осуетяване възможността да изпълни задължението си. Например:
      • да прехвърли собствеността на жилището или автомобила си
      • да повреди, унищожи или подмени вещта, чието връщане дължи
      • да не предприеме действия за събиране на свое вземане, защото знае, че с получените средства ще трябва да погаси свое задължение.

   Законът предоставя на гражданите редица средства за защита срещу действия на недобросъвестната страна, които могат да се предприемат:
      • преди да се подаде иск в съда срещу неизпълняващата задълженията си страна (обезпечителни способи) или
      • по време на самото исково производство или на изпълнителния процес (процесуални обезпечителни мерки).

   ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ СПОСОБИ: Основните способи за предотвратяване на последиците от подобни злоумишлени действия са залог и ипотека. Те могат да се договорят едновременно със сключването на основната сделка. Те осигуряват надеждна защита на изправната страна и са гаранция за изпълнение на договора.

   ПРОЦЕСУАЛНИ ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ се налагат във висящ процес, когато ищецът очаква, че ответникът ще възпрепрятства реалното изпълнение на влязло в сила решение, постановено в негова полза. Той може да поиска от съда да наложи:

   Запор върху движими вещи: с него определена движима вещ се предназначава за принудително удовлетворяване на ищеца, като се забранявана ответника да се разпорежда с нея докато трае исковият процес. При запор на движима вещ държавният или частният съдебен изпълнител извършва опис, оценка и предаване вещта за пазене.

   Запор върху вземания: в някои случаи, длъжникът не предприема действия за събиране на свое вземане от трета страна. С тази мярка се забранява на длъжника да се разпорежда с вземането, а на третото задължено лице - да плаща на длъжника. По този начин при влязло в сила осъдително решение, третото лице ще плати директно на кредитора.

   Възбрана върху недвижими вещи: процедурата е същата като при движимите вещи, но се отнася до недвижим имот. Ако има влязло в сила осъдително решение, държавният или частният съдебен изпълнител обявява недвижимия имот на публична продан.

   ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИСКА
   Процесуалните обезпечителни мерки се разглеждат и налагат, докато съдебният спор е висящ или преди да е предявен иск

   *Процедурата по обезпечаване на иска протича в две производства:

   ДОПУСКАНЕ ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИСКА:
   Производството по обезпечаването на иска започва по писмена молба на ищеца, в която той трябва да посочи вида на исканата обезпечителна мярка или други подходящи мерки, определени от съда.
   Съдът се произнася с определение по молбата в закрито заседание още в деня на постъпването й.
   Съдът се произнася по следното: дали молителят има право на обезпечаване на иска и относно надлежната обезпечителна мярка. Определението може да се обжалва в седемдневен срок пред висшестоящия съд с частна жалба.
   Когато съдът допусне обезпечение по бъдещ иск, той дава срок за предявяването му. Ако такъв не бъде предявен в срок, обезпечителната мярка се отменя.

   НАЛАГАНЕ НА ДОПУСНАТОТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
   Въз основа на определението, с което се допуска обезпечителната мярка, съдът издава обезпечителна заповед. По молба на ищеца заповедта се привежда в изпълнение от държавния или частния съдебен изпълнител /ако наложената мярка е запор/ или от съдията по вписванията, /ако е наложена възбрана/. На ответника се изпраща съобщение за извършените действия по изпълнението на обезпечителната заповед, с чието получаване мярката се счита за наложена.

   Законът не позволява налагане на запор или възбрана по отношение на следните вещи:
      1. вещи за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство
      2. необходимата храна на длъжника и неговото семейство за един месец
      3. необходимите горива за отопление, готвене и осветление за три месеца.
      4. машините, инструментите, пособията и книгите, необходими за упражняване на свободна професия или занятие
      5. земите на длъжника, в размери определени от закона.
      6. единственото жилище на длъжника и членовете на семейството му, и др.

   ГАРАНТИРАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО ЗА ТРУД:
   Ако обезпечението е насочено върху възнаграждение за труд, то може да се налага само до размерите, посочени в закона.

   ЗАБЕЛЕЖКА:
      • От тази привилегия не могат да се ползват длъжниците относно вещта, върху която е учреден залог или ипотека, когато взискател е заложният или ипотекарният кредитор.
      • Закрилата върху земите и жилището им не ползват и длъжниците по задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и от финансови начети.
      • Ограниченията за гарантиране възнаграждението за труд не важат при обезпечаване на задължение за издръжка.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация